sábado, 31 de octubre de 2020

A NOSA MEMORIA INQUIETA: PORTAL PARA A CATALOGACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL E ARTÍSTICO DE GALICIA

A NOSA MEMORIA INQUIETA, E UN PORTAL PARA A CATALOGACIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL E TURÍSTICO DE GALICIA,  con especial fincapé na dixitalización de material fotoquímico do século XX.  No portal, imaxes recentes de determinados monumentos (a 50 K, con diapositivas Kodak Ektachrome ou Fujifilm Velvia), aparecerán con imaxes restauradas algunhas de finais do século XIX, como a inauguración do Obelisco da Coruña.

AAVC HIDROAVIÓN DO-X EN LA CORUÑA (1930) from IB CINEMA Motion Picture Films on Vimeo.

Toda a información, desde as imaxes ata os códigos fonte informáticos, microfilmados, conservaranse en inalterable película fotoquímica de poliester, salvagardada para a posteridade no Arquivo Mundial do Ártico

O obxectivo do proxecto é o deseño e desenvolvemento dun sistema on- line para a catalogación e promoción do patrimonio cultural, natural, turístico e industrial de Galicia, mediante unha plataforma única e integrada que permita mediante o uso de varias ferramentas diferenciadas, con imaxes modernas e antigas, e a súa utilización tanto polo público en xeral como por todos aqueles organismos, asociacións ou empresas que o desexen.

 A información e contidos ofrecidos polo sistema poden ter tres orixes distintas, cambiando a súa “cualificación” en función da súa procedencia.

 Estos oríxes poden ser:

PROPIETARIA: Información facilitada ou ingresada directamente pola empresa, organismo ou entidade que xestiona ou ten relación directa co tema tratado. Suponse o máximo nivel de fiabilidade.

STAFF: Información ingresada polo cadro técnico e/ou comercial que dá soporte a este proxecto. En xeral información comprobada coas fontes e cun grao de exactitude elevado.

PUBLICO: Agrupa todos aqueles contidos ou comentarios achegados polos usuarios non rexistrados do sistema, por tanto, son contidos non apoiados por ningunha institución, organismo ou empresa. A súa exactitude non está verificada e viría ser un equivalente ás entradas dunha  wikipedia ou a información que adoitamos atopar en xeral, cando facemos unha consulta por exemplo en  google. Aínda que poida parecer pouco recomendable aceptar este tipo de información, o certo é que, no ámbito da internet a información facilitada polos usuarios tende á  autocorrección servindo, ademais, de contrapunto á información máis ‘oficialista’ que en xeral adoitan ofrecer as fontes máis directamente implicadas. Un exemplo disto serían as opinións que podemos ver en múltiples páxinas de reserva de hoteis, o conxunto de comentarios adoita ser un indicador tan bo ou mellor sobre a calidade do servizo que a información achegada pola dirección do hotel.

Neste sentido preténdese a xeración dunha aplicación web que deberá permitir a un usuario sen coñecementos especializados a creación de “contidos de tipo público” que á súa vez poden ser relacionados cos contidos públicos creados por outros usuarios ou contidos  privados e de  satff xerando fíos de información relacionada que poden ser percorridos facilmente por usuarios sen experiencia.

A NOSA MEMORIA INQUIETA: Interese da proposta.

                O NOSA MEMIRA INQUIETA non só manifesta un marcado carácter cultural, ademais permitirá a difusión e explotación turística dos valores propios da nosa terra. A ampliación do coñecemento do que somos e o que temos entre a poboación de Galicia e a exportación disto mesmo a outras culturas e xentes.

                Dadas as características do proxecto e de IB Cinema, decantarémonos por unha metodoloxía de desenvolvemento en espiral, esta metodoloxía pon en relación a execución de tarefas con prototipos rápidos que permitan maior paralelismo e concorrencia nas actividades de deseño e construción.

Calidade e solvencia do proxecto A NOSA MEMORIA INQUIETA.

Consta de dous partes ben diferenciadas. Por unha banda unha  interface pública en forma de Web, accesible a todo o mundo e que non requirirá de ningún tipo de rexistro para a súa utilización. Mediante esta web ofrecerase ao usuario o acceso a toda a información contida, permitindo unha procura  parametrizada capaz de eliminar resultados non relacionados directamente cos intereses do usuario. Ademais a información presentarase organizada por fichas permitindo a súa impresión ou arquivado no  PC do usuario.      

Por outra banda os usuarios rexistrados xa sexan institucións, asociacións ou empresas poderán optar por utilizar unha  interface de escritorio máis potente que permitirá un maior control na creación de contidos informativos e no seguimento dos mesmos.Interface pública. O que se pode facer.

 

A  interface pública deste proxecto permitirá aos usuarios do sistema as seguintes funcionalidades básicas:

·         Consultar e seleccionar información cultural, turística, social e empresarial en xeral ou  circunscrita a espazos xeográficos, étnico / cultural ou filtralos mediante unha ferramenta interactiva proporcionada a diario de procura.

·         Imprimir ou gardar a información seleccionada achegada polo sistema en formatos de vídeo, audio e texto, MODERNOS OU HISTÓRICOS.

·         Incluír novos contidos ou introducir comentario e correccións a contidos xa existentes.

·         Visualizar e descargar rutas turísticas e/ou culturais incluíndo a súa documentación multimedia. Tamén mediante telefonía móbil.

·         Acceder mediante telefonía móbil ás  audioguías dispoñibles en varios idiomas para aqueles lugares, monumentos ou espazos de todo tipo afiliados a este servizo.

·         Solicitar información cultural, turística ou empresarial directamente ao organismo, institución ou empresa responsable do contido se esta ten activada esta opción.


Interface privada. O que se pode facer.

 

Dispoñible unicamente para usuarios asociados. Permite acceder á información mediante autenticación segura. Esta  interface presenta a cada usuario toda a información contida no sistema permitíndolle modificar en calquera sentido aquela que fose xerada por el.  A  interface privada amplía  as capacidades da pública permitindo:

·         Crear novas entradas informativas sen límite nos contidos multimedia.

·         Xerar ligazóns e fíos entre a información da que se é propietario e a xerada por terceiros, potenciando o seu valor e aumentando as posibilidades de ser visualizada nunha consulta.

·         Agregar audioguias.

·         Agregar rutas e itinerarios tanto turísticos empresariais

·         Organizar eventos e grupos

·         Xerar catálogos de produtos

·         Intercambiar información con outras empresas, institucións e asociacións. Por exemplo, catálogos de exposicións museísticas, oferta hostaleira dun concello etc.

·         Generar agenda de actos y distribuirla entre los asociados al sistema y usuarios en general

·         Creación e distribución de revistas electrónicas e boletíns informativos.

·         Creación de percorridos virtuais.

·         Creación de galerías fotográficas  gigapixel

·         Inclusión de ficha empresarial ou institucional e promoción da mesma no sistema.

 


Natureza e organización da información.

 

                O sistema pode xestionar e catalogar case calquera tipo de información xa que se prescinde da tradicional organización xerárquica para substituíla por un tratamento atomizado baseado en “células informativas”; estas células informativas teñen capacidade para relacionarse entre elas establecendo unha rede de  conexionado “neuronal” así pois cada “ cédula informativa” contén unha determinada cantidade de información que á súa vez pode ser estendida percorrendo as conexións que o sistema xera con outras “ cédulas informativas”. O sistema adquire desta forma propiedades emerxentes  características, de extensión e organización da información que, en realidade, non xorden dun sistema concreto de organización estruturada ou xerárquica da mesma, se non do mesmo comportamento do sistema no seu tratamento das “células informativas” e a súa capacidade de interrelacionarse.

               

                Cada “célula informativa” dispone de varias áreas diseñadas para aceptar información proporcionada en varios formatos. Fundamentalmente cada una de ellas podrá alojar y gestionar entradas de los siguientes tipos:

 

·         DOCUMENTOS DE TEXTO. No formato habitual da web HTML ou documentos PDF.

 

·         DOCUMENTOS  FOTO/CINEMATOGRÁFICOS MODERNOS E HISTÓRICOS. Permitirán aplicar a monumentos e obras de arte ampliacións que  facilitarán apreciar detalles imposibles de ver nas condicións normais en que se produciría unha visita física.

·         DOCUMENTOS DE AUDIO. Recollerán desde manifestacións culturais do folclore musical ata audio visitas guiadas. As audio visitas serán facilmente accesibles desde calquera teléfono con acceso a internet e bastará con fotografar o código  QR que se colocará en todos aqueles lugares que desexen o servizo para que a audio visita póñase en marcha. O usuario poderá elixir o idioma.

 

·         REPORTAXES. Poderán relacionarse con calquera “ cedula informativa” ampliando  visualmente o resto de información facilitada.

 

·         PERCORRIDOS 3D PARA EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS.

 

                Tras unha análise inicial de de a aplicación, IB CINEMA propon as seguintes ferramentas que consideramos son necesarias para o desenvolvemento da plataforma:

 

·         Linguaxe de desenvolvemento:  VELNEO para a capa  backend, permite de forma natural a implementación do patrón de arquitectura  MVC (modelo-vista-controlador). Este patrón divide as aplicacións en Modelo (acceso a datos), Controlador (lóxica de negocio da aplicación) e Vista (representación e interface).Esta estrutura fai as aplicacións máis sustentables e independentes de  B. DD. e plataformas.

 

·         Base de Datos: MySQL e Propietaria  VELNEO.

 

·         Servidor de aplicacións: Apache  Tomcat.

 

·         Hardware de explotación. Consideramos imprescindible ter un servidor dedicado exclusivamente a aloxar a aplicación. O volume de datos e o tráfico dos mesmos pode ser moi alto e non cremos que un servidor compartido sexa capaz de soportar o sistema.

 

·         Acceso directo (SSH) á plataforma de explotación. Parécenos fundamental para o correcto funcionamento do sistema, que exista a posibilidade de acceder á plataforma onde estea aloxado, xa que será necesario definir diferentes parámetros de configuración do servidor de aplicacións tales como niveis de  log, configuración do  pool de conexións á  B. DD,  arrincar e deter servizos, etc. Sen un acceso directo á plataforma de explotación, a instalación e configuración do sistema, así como a resolución de posibles problemas será practicamente imposible.

 

                O sistema estará preparada para contemplar  multiidioma no seu sistema de xestión e menus do usuario. Contidos e enfoque social.

                Co fin de dotar ao proxecto duns contidos mínimos iniciais no  momento do seu lanzamento,  IBCinema desenvolverá e incluirá na plataforma os seguintes fondos documentais:

·         TORRE DE HÉRCULES

·         DOLMEN DE AXEITOS

·         CASA DE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

·         TEATRO COLÓN

·         DOLMEN DE DOMBATE

·         DOLMEN DE CABALEIROS

·         CASA CHARRY

·         CENTRO ETNOGRÁFICO DE TEIXEIRO – CURTIS

·         CASTELO DE VIMIANZO

·         BATANS DO MOSQUETÍN

·         ECO – MUSEO FORNO DO FORTE

·         MOSTERIRO DE CAAVEIRO – A CAPELA

 

                Estes contidos iniciais están pensados para cumprir un dobre obxectivo. Por unha banda, como xa comentamos, proporcionan un fondo inicial de calidade, por outro, pretenden servir como exemplo e plantilla para os futuros usuarios á hora de xerar os seus propios. contidos.

AAVC LA CORUÑA Y OLEIROS, VERANO 1974 from IB CINEMA Motion Picture Films on Vimeo.

  IMPACTO SOCIAL E DESTINATARIOS.

                O perfil dos destinatarios do proxecto abarca practicamente a toda a poboación, por unha ban-da implica a organismos, institucións e empresas como xeradores de contidos e promocións; e por outro a todo tipo de usuarios con idade suficiente como para dispoñer da capacidade de movemento autónomo. Os máis novos, poderán gozar a posibiliadd de amentar o coñecemento do que a súa comunidade ofrece e achega, os máis adultos poderán utilizar a detallada infor-mación rexistrada no portal para planear os seus dias de lecer. Sen dúbida a catalogación e or-ganización sistematica da oferta cultural e ecologica de Galicia contribuira non só mellor coñe-cemento do noso, tambien ao desenvolvemento económico de zonas ata agora pouco coñecidas ou promocionadas.

                Os destinatarios do proxecto divídense en dous grandes grupos, a saber:

Os xeradores de contidos.

                Fundamentalmente institucións tipo concello, museos, asociacións culturais, e empresas relacionadas co sector turístico, quen a través do software creado especificamente para o proxecto, desexen xerar e rexistrar o patrimonio e oferta turística que poden poñer a disposición do público en xeral.

Os consumidores de contidos.

                Resto da poboación, non restrinxido ao territorio galego xa que, aínda que o idioma  vehicular do proxecto é o galego, os visitantes e usuarios doutras rexións ou nacionalidades poderán configurar o mesmo, inicialmente ao castelán e ingles.

                O perfil dos destinatarios do proxecto abarca  practicamente a toda a poboación, por unha banda implica a organismos, institucións e empresas como xeradores de contidos e promocións; e por outro a todo tipo de usuarios con idade suficiente como para dispoñer da capacidade de acceso e uso da internet.

                Sen dúbida a catalogación e organización  sistematica da oferta cultural e natural de Galicia  contribuira non só mellor coñecemento do noso,  tambien ao desenvolvemento económico de zonas ata agora pouco coñecidas ou promocionadas.

CAMPANEIROS DE ARCOS (1981) from IB CINEMA Motion Picture Films on Vimeo.

 

Colectivos aos que se dirixe o proxecto e perpectiva e enfoque cos que se desenvolverá.

                Como xa comentamos en anteriores puntos os colectivos aos que o proxecto vai dirixido divídense en dous grandes grupos. Por unha banda as institucións, asociacións e empresas relacionadas co turismo e o patrimonio en calquera das súas vertentes, mobiliario, inmobiliario ou natural e que  seran principais xeradores de contidos, e os usuarios particulares que farán uso dos mesmos.

                Como pode  facilmente inferirse das características do proxecto, este segundo grupo de usuarios é enorme, xa que  unicamente necesita a posibilidade dunha conexión a internet para poder utilizar plenamente os servizos ofrecidos.

                As persoas con discapacidade visual poderán opta pola utilización de sistema de lectura de pantalla que lles facilite o uso e goce do portal.

CAPACIDADE RELACIONAL E COOPERATIVA DO PROXECTO  A NOSA MEMORIA INQUIETA.

                Parte do plan de promoción planeado para a difusión e crecemento do proxecto pasa polo establecemento de relacións de colaboración con asociacións, empresas e institucións relacionadas  co mundo da  ciltura e o turismo, neste sentido  IB Cinema,  pondra a énfase no  establecimieto de acordos con:

EMPRESAS do sector  turistico interesadas en dispoñer dun catálogo  on- line amplo e actualizado que poderán incluír directamente nas súas ofertas e  puromociones  on- line mediante o uso de nosa  API  REST.

INSTITUCIÓNS TIPO CONCELLO interesados en utilizar o servizo do noso portal para a catalogación e promoción dos seus valores culturais turísticos e naturais a  traves dun sistema que permita a reutilización da información en distintas promocións e usos.

                O idioma  vehicular do proxecto é o galego e a  interface permitirá a súa conmutación a outros idiomas. Este punto é fundamental para a a expansión do proxecto e permitir de forma razoable a cooperación con outras plataformas e institucións de distintas nacionalidades e/ou idiomas. O sistema está dotado dunha  interface pública tipo  RESTFull, que permitirá compartir aqueles contidos xa rexistrados con outras plataformas e iniciativas, aforrando unha gran cantidade de tempo e esforzo ao non ser necesario o  reprocesamiento da información. Neste sentido, preténdese chegar a acordos con museos, bibliotecas e  organísmos e empresas de promoción  turistica e cultural para prover de forma oficial contidos que poidan ser integrados directamente nas súas ofertas habituais, permitindo desta forma a difusión dos nosos valores a través do mundo.

FIESTAS POPULARES GALLEGAS EN LA COMARCA DO DEZA (1975) from IB CINEMA Motion Picture Films on Vimeo.

1 comentario:

  1. These kinds of info embraces myself contemplate some decorous paperwork, reinstate in the salubrious humiliate. These kinds of varieties associated with locate tend to be constantly striking also I would like to inculpate shade positive so i joyous in order to pith numerous chivalrous difference in the actual suggestions, presentation is usually totally massive, earnings an individual to the teach. betamax transfer to digital

    ResponderEliminar